Primary tabs

Newsletter June 2018

June 2018

NOVICE ORGANOV EUSALP

 

SESTANEK IZVRŠILNEGA ODBORA EUSALP - 7. IN 8. NOVEMBER 2018, INNSBRUCK

7. in 8. februarja 2018, se je izvršilni odbor EUSALP prvič sestal pod tirolskim predsedovanjem. Obogateni z izkušnjami prvega letnega foruma v Münchnu so člani izvršilnega odbora pričeli s pripravami na drugi letni forum, ki se bo odvijal 20. in 21. novembra 2018 v Innsbrucku. Druge obravnavane teme so bile kandidaturi Italije in Francije za naslednji predsedovanji, vključitev EUSALP v finančne programe EU, izvajanje že začetih projektov Sklada za pripravljalne ukrepe Alpske regije (Alpine Region Preparatory Action Fund ‑ ARPAF) in izzivi obveščanja o projektu EUSALP.

TIROLSKO PREDSEDOVANJE

Od tirolskega predsedovanja

Strategija EU za Alpsko regijo, ustanovljena leta 2015, je prva politična pobuda Alpskih regij, izoblikovana od spodaj navzgor. Po uspešnih predsedovanjih Slovenije in Bavarske pod tirolskim predsedovanjem in v sodelovanju z našimi partnerji iz Alpskih držav in regij nadaljujemo z oblikovanjem trajnostnih rešitev in ostajamo zvesti izbranemu motu »oblikujmo.prihodnost.skupaj. – V interesu Alp.«

Zastavili smo si trdne cilje, na katere se bodo osredotočale posamezne delovne skupine EUSALP. Tirolsko predsedovanje bo posebno pozornost namenilo številnim ključnim področjem: Kako zagotoviti sprejemljivo obliko čezalpskega prometa? Katere prednosti prinaša dualno izobraževanje mladim, zlasti na podeželju? Ne samo navedena področja, temveč tudi druge teme, kot je ravnanje ob naravnih nesrečah (s poudarkom na odzivanju ob nesrečah) ali področje energije prihodnosti – kako obstoječe vire učinkoviteje izkoristiti – so na dnevnem redu našega programa.

Tirolsko predsedstvo želi poleg politikov v dejavnosti vključiti tudi širšo javnost. Čim več ljudi naj bi aktivno sodelovalo pri oblikovanju Alpske regije, da bi bila zagotavljala boljše življenje. Pred kratkim so bili v sklopu našega »Future Day« (Dneva prihodnosti) širši javnosti predstavljeni projekti EUSALP, pri katerih so sodelovali mladi. Letni forum 20. in 21. novembra bo z različnimi dogodki in delavnicami odkril tematske sklope EUSALP.

Oglejte si povzetek delovnih prioritet.

Zahvaljujemo se vsem partnerskim državam in regijam ter Evropski komisiji za odlično aktivno sodelovanje. 

 

 

Michael Hinterdobler, vodja oddelka za Evropo Bavarske deželne vlade, ter Walter Deffaa iz Evropske komisije, sta predstavila predsednika EUSALP za leto 2018, deželnega glavarja zvezne dežele Tirolska Güntherja Platterja s »KOLESOM«, simbolom gibanja v Alpski regiji.

 

 

 

 

 

Tirolsko predsedovanje želi k sodelovanju pritegniti mlade z motom »oblikujmo.prihodnost.skupaj.«

 

 

 

 

 

AKCIJSKA SKUPINA 1

Platforma znanja je zdaj dosegljiva na spletu!

V PZ so na voljo številna orodja za raziskovanje in spoznavanje vsega v zvezi z EUSALP!

Januarja 2018 se je v okviru projekta AlpGov začelo izvajati »Kartiranje upravljanja na področju raziskav in razvoja«. Študija analizira ragionalne strategije, poudarja sinergije med skladi ESI in drugimi politikami ter inštrumenti EU in podrobno raziskuje vlogo lokalnih politik ter njihov doprinos k izboljšanju inovativnosti v regionalnih ekosistemih Alpske regije (Scagliarini, 2018).

Poleg tega je osebje, zadolženo za programe EU AS1, pripravilo Poročilo o finančnih inštrumentih za raziskave in inovativnost na nacionalni ravni, najsodobnejših inštrumentov financiranja na nacionalni ravni, kjer so analizirali raven inovativnosti v državah članicah EUSALP v primerjavi z Evropskim sistemom inovacijskih kazalnikov. Poročilo vsebuje podatke o vlaganjih v raziskave in inovativnost skupaj s programi financiranja in razpoložljivimi viri v vsaki državi EUSALP. Za vsak program je pripravljen povzetek s podrobnostmi o vseh pomembnih odprtih razpisih.

Dobre novice iz Bruslja! Komisija je s proračunom naslednjega Okvirnega programa za raziskave in inovacije (FP9), v višini 100 milijard evrov, naredila pomemben korak v pravo smer oblikovanja prihodnjega proračuna EU (2021–2027).

Marca je predsednik Evropske komisije Juncker odkrito sanjal o 160 milijardah proračuna za okvirni program FP9, ki se ga je prijel neuradni naziv »Obzorje za Evropo«.

 

AKCIJSKA SKUPINA 2

Odobren je nov projekt »Triple Wood«, načrtovane pa so tri izvedbene pobude.

Začela se bo izvedba projekta »Triple Wood«, razvitega v okviru Akcijske skupine 2. Projekt, ki vključuje sodelavce in opazovalce iz 5 držav članic in 15 regij, poskuša prikazati ekološke, ekonomske in družbene prednosti uporabe lesa kot gradbenega materiala. Razstava bo med potovanjem po partnerskih državah v kombinaciji z vzporedno pripravljenimi seminarji prikazala primere dobrih praks iz držav EUSALP. Projekt sofinancira Evropski parlament (Sklad za pripravljalne ukrepe Alpske regije – ARPAF).

Projekti CirculAlps, TransAlp in HEALPS (podprti s strani Akcijske skupine 2 in sofinancirani s strani ARPAF) se že izvajajo in so bili predstavljeni med zadnjim sestankom Akcijske skupine, 1. februarja 2018 v Lyonu.

V letu 2018 so predvidene tri izvedbene pobude:

  • »Heilkraft der Alpen«: Mednarodni simpozij o zdravstvenem turizmu na podlagi dokazanih dognanj v Alpah, Salzburg
  • BOOST Alps »Povečanje konkurenčnosti EUSALP z navzkrižno obogatitvijo vrednostne verige«: Delavnica in posredniški dogodek, Milano ali Bolzano
  • Pridružen dogodek »Dan inovacij za pametne domove«: delavnica, Trento

 Naslednji sestanek Akcijske skupine bo 18. septembra 2018 v Stuttgartu. Več informacij tukaj

 

AKCIJSKA SKUPINA 3

Dobitnik Alpske nagrade za pluralnost, ki jo promovira Akcijska skupina 3, je projekt »Talents for Austria«

V okviru projekta Alpski prostor PlurAlps so bili 16. maja v Torinu objavljeni izidi Alpske nagrade za pluralnost. Namen nagrade je pomagati pri prepoznavnosti začetih in tekočih dejavnosti projekta Alpski prostor, ki izboljšujejo vključevanje migrantov v lokalne skupnosti, izboljšuje ozaveščenosti javnosti in daje navdih drugim za uvajanje tovrstnih praks.

Četrta kategorija, v kateri so zbrani »Ukrepi za šolanje/delo migrantov«, je bila predlagana in ocenjena s strani Akcijske skupine 3. Zmagovalec v tej kategoriji je projekt »Talents for Austria«, ki ga je pripravil Inštitut za razvoj talentov (Institute for Talent Development) iz avstrijske zvezne dežele Štajerske. Strokovnjaki in prostovoljci vodijo internat z možnostjo usposabljanja in namestitvami za mladoletne prosilce azila brez spremstva.

Tirolsko predsedovanje EUSALP aktivno podpira pobudo Alpske nagrade za pluralnost, denarno nagrado za zmagovalce štirih kategorij pa je prispevala zvezna dežela Tirolska.

 

AKCIJSKA SKUPINA 4

3. konferenca o mobilnosti EUSALP Akcijske skupine 4 o sekundarnih omrežjih – 20. junija 2018, Trento

Evropska regija Južna Tirolska in Trentino, kot voditeljica Akcijske skupine 4, organizira 3. izvedbo konferenco EUSALP Akcijske skupine 4 o mobilnosti – ki bo 20. junija 2018 v Trentu.

Poudarek letošnje konference je na sekundarnih omrežjih, namen razprave pa je poglobiti diskusijo o povezovanju sekundarnih omrežij ob upoštevanju trajnostnega okoljskega razvoja in podpori gospodarskega in družbenega razvoja tudi bolj odročnih območij Alp. Sekundarna omrežja so ključnega pomena za povezavo območij Alpske regije s koridorji vseevropskega transportnega omrežja (TEN-T) in prispevajo k učinkovitosti in uspešnosti osrednjega omrežja. V tej luči je namen 3. konference o mobilnosti EUSALP Akcijske skupine 4 opredelitev in razprava o inovativnih pristopih za Alpsko regijo. Več informacij in registracija.

Eden glavnih ciljev AS4 je okrepljena koordinacija in razvoj sodelovanja ter večja vključenost obstoječih teles in struktur na področju transporta. Vsakoletna konferenca o mobilnosti je priložnost za vzpostavitev dialoga in podporo usklajenemu nastopu na vseh nivojih sprejemanja odločitev ter vzpostavljanje tesnih vezi med deležniki, ki presegajo okvir javne uprave ter njenih organov, ter zagotovitev legitimnosti in vključenosti ter odgovornega pristopa Alpske strategije.

 

AKCIJSKA SKUPINA 5

Strateška pobuda AS5, digitalizacija Alp, se izvaja v skladu z načrtom

Prva strateška pobuda je bila izoblikovana v sodelovanju z AS4 in bo pripomogla k vzpostavitvi pregleda čezmejne mobilnosti v Alpski regiji s poudarkom na dnevnih migracijah. To strateško pobudo financira Sklad za pripravljalne ukrepe Alpske regije (ARPAF), izvaja pa se od januarja 2018 do decembra 2019. Projekt vodi sovoditelj AS5, SAB.

Druga financirana strateška pobuda je projekt Pametnih vasi. Projekt je bil izbran za financiranje v okviru 3. razpisa programa Območje Alp, aprila 2018.

Sovoditelj AS5, SAB, je tudi vodilni partner tega projekta in na ta način zagotavlja povezavo z makroregionalno strategijo. Projekt bo trajal tri leta, prvi sestanek pa bo 11. in 12. junija 2018 v Mariboru. Vzporedno s tem, bo Univerza Valle d'Aosta organizirala okroglo mizo o projektu Pametne vasi in digitalni povezljivosti v Alpah, ki bo v petek, 8. junija v italijanskem Bardu (AO). Tretja strateška pobuda je študija izvedljivosti izgradnje hrbteničnega omrežja iz optičnih vlaken v Alpah. Rezultati raziskave bodo predstavljeni na sestanku Podskupine 1 AS5 v Bardu, v povezavi z zgoraj omenjenim sestankom. Odvijale so se tudi nadaljnje razprave in pojasnjevanja na temo bavarske pobude 3-D krajinskega modela. Formalna odločitev o nadaljevanju te pobude bo morala biti sprejeta na politični ravni.

Na področju dostopnosti do javnih storitev podskupina 2 AS5 v pretežni meri temelji na projektu Intesi v okviru programa Območje Alp (predzadnje srečanje na avstrijskem Koroškem, 3. in 4. julija). Izsledki projekta bodo širši javnosti predstavljeni na zaključni konferenci 9. oktobra 2018 v Innsbrucku, 10. oktobra pa bodo na Ministrski konferenci predstavljeni vmesni rezultati AS5.

Dosedanje delo AS5 je jasno pokazalo, kako lahko s prepletenostjo strateškega pristopa pri izvajanju makroregionalne strategije in bolj projektno usmerjenega programa Območje Alp, dosežemo pozitivne medsebojne učinke.

 

AKCIJSKA SKUPINA 6

AS6 se osredotoča na izvajanje konkretnih dejanj v letu 2018.

AS6 in tri podskupine (PS), prostorsko načrtovanje in varstvo tal, kmetijstvo in gozdarstvo ter trajnostno gospodarjenje z vodami, so opazno pripomogli k izvedbi delovnega načrta AS6.

Med uvodnim sestankom na področju ozaveščanja podskupine 17. aprila 2018 v Innsbrucku, so imeli predstavniki lokalnih skupnosti in načrtovalci ter zainteresirana javnost priložnost razpravljati o različnih vidikih varstva tal in prostorskega načrtovanja. Dodatni dogodki so načrtovani v Italiji, Nemčiji in Sloveniji. 

Podskupina 1 se osredotoča na izjavo o inteligentni rabi zemljišč in varstvu tal, ki bo predstavljena 31. maja 2018 v Klausnu, ob letni konferenci podeželske platforme province Južna Tirolska.

Člani podskupine 2 so trenutno vključeni v izvedbo dveh projektov ARPAF AlpJobs in CirculAlps, razvitih v okviru AS6.

Podskupina 3 pripravlja svoj prispevek na dogodku Forum Alpinum, ki bo izveden junija 2018 v Breitenwangu. Predstavili bodo preliminarne rezultate s področja zelene infrastrukture za vzdržno upravljanje z vodami in načini usklajevanja potreb in razpoložljivosti vode ob sušnih obdobjih.

 

AKCIJSKA SKUPINA 7

Zelena infrastruktura – Evropsko gibanje »Jaz sem zraven! Kaj pa ti? « (I’m In! – Are You?)

Če se ozremo nazaj na otvoritveno konferenco leta 2016, je bila ekološka povezljivost še razmeroma nepoznano področje. Zasnova je bila sprožena od spodaj navzgor, potrebuje pa prepoznavnost in podporo na višjih ravneh na celotnem območju. To so dosegli z dejavnostmi članov AS7 v letu 2017, kot so na primer Izjava o podpori zeleni infrastrukturi na področju Alp (do sedaj jo je podprlo 27 regij), rezultat pa je bila Delavnica o omrežjih, organizirana v okviru Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Naraščajoča politična podpora je vzpodbudila številne ideje o novih projektih – izvedbene pobude (na kratko »Im-In«) – o katerih so razpravljali v okviru sestankov Akcijskih skupin in delavnic v Münchnu, Kopru, Trentu in Innsbrucku. Ideje morajo biti podprte v okviru različnih programov (Program Območje Alp, Adrion), med regijami pa je za njihovo uspešno izvedbo potrebno trdno zavezništvo, zato bo Akcijska skupina 7 nadaljevala z razgovori o teh pobudah in povezovala njihove deležnike.

Navdahnjena s pristopom AS7, je Okoljska konferenca regij (ENCORE) pripravila politično izjavo, s katero je vzpodbudila tesnejše sodelovanje med regijami EU in zlasti med štirimi makroregionalnimi strategijami EU na področju zelene infrastrukture, saj so okoljske storitve ena od jedrnih vsebin danskega predsedovanja ENCORE v letu 2018.

Se želite pridružiti gibanju za izvedbo pobud? »Jaz sem zraven! Kaj pa ti? «

Za več informacij o našem poslanstvu, rezultatih in načrtovanih dejavnostih obiščite spletno stran EUSALP in se nam pridružite.

 

AKCIJSKA SKUPINA 8

Izvedbene pobude za skupno upravljanje s tveganji v Alpah

5. srečanje EUSALP AS8 je bilo 12. in 13. aprila 2018 v Piranu.

Srečanje se je začelo z raziskovanjem kraške pokrajine med izletom v Škocjanske jame in predstavitvijo ukrepov proti padanju skal in kamenja. Po odprtju so podrobno obdelali organizacijske in informativne zadeve ter razpravljali o različnih predstavljenih študijah. Skupina je intenzivno obdelala priporočila glede posameznih tveganj, ki so v zaključni fazi pred objavo.

V sklopu tirolskega predsedovanja AS8 so načrtovane različne izvedbene pobude regionalnih in lokalnih deležnikov.
•18 avgust 2018 | Modeli sodelovanja pri ukrepanju ob naravnih nesrečah | Alpbach, Avstrija
                                                                                 •10 oktober 2018 | Okrogla miza o Upravljanju na Mednarodni delavnici za znanost o snegu | Innsbruck, Avstrija.

 

AKCIJSKA SKUPINA 9

2. konferenca o energiji EUSALP »Energetska tranzicija v Alpah«

Zemljepisne in strukturne lastnosti Alp ponujajo dobre možnosti za pretvorbo območja EUSALP v evropsko »Vzorčno regijo energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije«. Kakšno je trenutno stanje energetske tranzicije v Alpski makroregiji?

2. oktobra 2018, bodo predstavniki iz področij politike, raziskav in znanosti, dobaviteljev energije, združenj, nevladnih organizacij in civilne družbe razpravljali o korakih, potrebnih za podporo energetske tranzicije v Alpah. 2. EUSALP Konferenca o energiji bo vključevala delavnice in prikazala ugotovitve projektov, sofinanciranih s strani programa Območje Alp, za vzpodbujanje izmenjave izkušenj in prenosa znanj med udeleženci.

Dogodek organizira EUSALP Akcijska skupina 9 pod pokroviteljstvom Tirolskega predsedovanja EUSALP 2018.

Podroben program je objavljen na spletu, registracija pa je dostopna tukaj.

NASLEDNJI DOGODKI

DOGODKI EUSALP V LETU 2018: ZABELEŽITE DATUME DOGODKOV!