Primary tabs

Newsletter December 2018

December 2018

NOVICE IZ ORGANOV EUSALP

 

Pregled natečaja za mladinski projekt - "Predstavite svoj projekt EU!"

Natečaj za mladinski projekt „Predstavite svoj projekt EU!“, namenjen zbiranju idej o preoblikovanju Alpske regije v privlačno življenjsko okolje, je doživel velik uspeh in se izkazal kot navdihujoča izkušnja
Evropska komisija in tirolsko predsedstvo EUSALP sta mlade med 16. in 25. letom pozvala k predstavitvi njihovih projektov EU. Povabili so jih k prijavi projektov na temo izzivov v Alpski regiji. V treh mesecih se je s 17 izjemnimi projekti, pripravljenimi na „oblikujmo.prihodnosti.skupaj“. odzvalo petdeset mladih iz petih alpskih držav.
Žirija predstavnikov Alpske regije je izbrala pet finalistov, ki so svoje projekte predstavili na 2. letnem forumu EUSALP 2018. Občinstvo so pozvali, naj glasujejo za svoje favorite. Zmagovalce natečaja so čakale nagrade v višini 5.000, 3.000 in 2.000 evrov.
Finalisti so izvedli pet skrbno pripravljenih in zanimivih predstavitev na temo zaposlitvenih priložnosti in povezav med izobraženimi mladimi in poslovnim okoljem, varovanjem narave in poslovno učinkovitostjo, alpsko kulturno dediščino ter dostopno in vzpodbujeno mobilnostjo na področju Alp. Nagrajeni so bili projekti „Alpine Ticket Network Meeting“ (prva nagrada), „Beehave“ (druga nagrada) in „Magical Alps“ (tretja nagrada). Zmagovalcem sta nagrade predala Jean-Pierre Halkin iz Evropske komisije in Florian Mast iz zvezne dežele Tirolske.
Veselimo se uresničevanja teh projektov!

 

 

 

 

 

 

 

Mladi so povabljeni k prispevanju svojih idej za EUSALP

Za dolgoročno vključitev mladih v dejavnosti EUSALP je tirolsko predsedstvo, skupaj s Švico, Liechtensteinom, CIPRO in Alpskim mestom leta, začelo z izvajanjem procesa „mladi.oblikujejo.EUSALP”. Skupina mladih med 15. in 28. letom iz celotne alpske regije se je 19. novembra v Innsbrucku sestala s člani izvršilnega odbora EUSALP in razpravljala o možnih elementih „Akcijskega načrta za soudeležbo mladih“. Njihove ideje bodo v bolj konkretni obliki predstavljene med drugo delavnico januarja 2019, o njih pa bodo razpravljali z Izvršilnim odborom na njegovem naslednjem sestanku februarja v Milanu.

 

TIROLSKO PREDSEDOVANJE

Letni forum EUSALP pod motom „oblikujmo.prihodnost.skupaj. z novo generacijo“

Tirolsko predsedovanje EUSALP je vrhunec doseglo z letnim forumom 20. in 21. novembra v Innsbrucku. Dogodek z motom „oblikujmo.prihodnost.skupaj. z novo generacijo“, organiziran v sodelovanju z Evropsko komisijo, je privabil več kot 1.000 udeležencev iz celotne alpske regije.
V sodelovanju z evropskim komisarjem Johannesom Hahnom je tirolski deželni glavar Günther Platter predstavil rezultate tirolskega predsedovanja, med katerim so precej truda posvetili oblikovanju uravnotežene prometne politike v alpskih koridorjih in krepitvi medregionalne mobilnosti, med drugim z uvedbo kombiniranih vozovnic in informacijskih sistemov. Drugo področje, ki so mu namenili pozornost, je dualno izobraževanje. Podpora rabi tal v Alpah je izražena v „Izjavi o trajnostni rabi zemljišč in zaščiti tal“.
Letni forum se je osredotočil na udejstvovanje mladih: „Na letnem forumu je bilo prisotnih več kot 350 mladih. Njihove ideje in mnenja bodo EUSALP prinesle osvežitev in nove obete,“ je povedal Platter. Na predstavitvi, na kateri so sodelovali mladi iz celotne alpske regije, so izbrali in nagradili tri najobetavnejše projekte.
Fotografije in dokumente dogodka lahko poiščete na naslovu: www.eusalpforum2018.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCIJSKA SKUPINA 1

V pričakovanju Odprtih inovacij

Letni forum v Innsbrucku je bil dejanska priložnost za razpravo in izmenjavo idej med vsemi, ki verjamejo v to strategijo in so zavezani njenemu uveljavljanju. Akcijska skupina 1 se želi zahvaliti Evropski komisiji za sodelovanje v delavnici na temo Odprte inovacije. Poudarili so zlasti pomen raziskav in inovacij za rast in razvoj ter opozorili na zavezanost Komisije z instrumenti, predlaganimi v novem programskem obdobju 2021-2027, kot sta Horizon Europe in nov povezovalni instrument „Medregionalna investicijska pobuda“, financiran s strani Interreg. Akcijska skupina 1 se zavezuje k izgradnji učinkovitega inovacijskega ekosistema, izhajajoč iz zasnove Odprte inovacije in pripadajočih orodij. Tematske platforme pametne specializacije so način za promocijo medregionalnega sodelovanja na makroregionalni ravni. Akcijska skupina 1 se zahvaljuje stotinam obiskovalcev, ki so zlasti prvi dan po odprtju obiskali razstavni prostor in se pozanimali o raziskavah ter razvoju ekosistemov na evropski ravni. Zahvaliti se želimo tudi več kot sto obiskovalcem, ki so se prijavili za prejemanje glasila in izpolnili vprašalnike o komunikaciji in platformi znanja, s katero so se lahko seznanili neposredno na razstavnem prostoru in med delavnico. Več o delavnici „Promocija odprte inovativnosti v EUSALP makroregiji: izkušnje iz alpskih regij“ here.

Na svidenje na 3. letnem forumu, ki bo v okviru italijanskega predsedovanja novembra 2019 v Lombardiji!

 

AKCIJSKA SKUPINA 2

Projekti AS2, predstavljeni na 2. letnem forumu EUSALP v Innsbrucku

Na 2. letnem forumu EUSALP v of Innsbrucku je Akcijska skupina 2 predstavila dva projekta:
Namen projekta „Triple Wood“ je promocija trajnostne kulture lesa kot gradbenega materiala v regiji EUSALP s predstavitvijo uspešnih primerov lesenih stavb, seminarjev in javnih dogodkov po vsej alpski regiji ter prikaz izjemnega primera lesene konstrukcije.
Projekt „CIRCULALPS“ podpira krožno in bio gospodarjenje z alpskim lesom ter poudarja učinke dodatnih vrednostnih verig z uporabo odpadnega lesa kot surovine za izdelke, na primer lubja za izolacijo.
Ustanavlja se nova podskupina „Digitalna industrija“ z razpravo o morebitnih bodočih dejavnostih.
Naslednji dve konferenci, ki sta neposredni rezultat in kot takšni sofinacirani s strani AS2, bosta potekali decembra 2018:

  • „Heilkraft der Alpen“ – mednarodna konferenca o zdravstvenem turizmu v Alpah  6. do 7. decembra 2018 v Bad Hofgasteinu (AT)
  • BOOSTALPSDelavnica in posredniški dogodek „Navzkrižna obogatitev vrednostnih verig za povečanje konkurenčnosti v regijah EUSALP“ 18. decembra 2018 v Milanu (IT)
     

 

AKCIJSKA SKUPINA 3

Akcijski načrt za dualno izobraževanje v alpski regiji

V prisotnosti tirolskega deželnega glavarja g. Platterja je Akcijska skupina 3 predstavila terminski načrt izvajanja desetih točk akcijskega načrta za dualno izobraževanje v alpski regiji.
Dokument temelji na študiji, ki jo je izvedel INAPP (Italijanski nacionalni inštitut za proučevanje javnih politik) in ki vključuje sedem držav EUSALP ter njihove regije, v katerih je dualni pristop uveljavljen in bolj ali manj trdno vgrajen v izobraževalni sistem.
Deset točk se nanaša na pet prednostnih področij, kot so upravljanje, privlačnost, kakovost, inovacije in mednarodna mobilnost vajencev. Cilj desetih točk akcijskega načrta je izdelati katalog pomembnih lastnosti uspešnih dualnih sistemov in spodbujanje regij k morebitnemu izboljšanju njihovih izobraževalnih sistemov ter izboljšanje sodelovanja s ciljem mobilnosti vajencev, učiteljev in vaditeljev.
Po vpogledih, posredovanih med 2. forumom o dualnem izobraževanju v alpski regiji, izvedenim 9. novembra 2018 v Telfsu, bo februarja 2019 v okviru 2. letnega foruma EUSALP objavljen terminski plan desetih točk akcijskega načrta in celotna študija INAPP s podrobnimi navodili o uskladitvi dualnih sistemov.

 

AKCIJSKA SKUPINA 4

AS4 krepi sodelovanje mladih na področju mobilnosti

V skladu z motom 2. letnega foruma EUSALP 2018 „oblikujmo.prihodnost.skupaj. z novo generacijo“, se je AS4 osredotočila na krepitev sodelovanja mladih na področju mobilnosti. V dveh ločenih delavnicah so razpravljali o čezmejni potniški mobilnosti, predstavljeni pa so bili tudi prvi rezultati čezmejnega projekta ARPAF. Izbrana in objavljena je bila zbirka obstoječih modelov rešitev čezmejne mobilnosti, analiza čezmejnih dnevnih migracij pa bo na voljo decembra 2018.
Pod tirolskim predsedovanjem EUSALP je AS4 razvila pregled obstoječih komponent določanja cen, ki vplivajo na konkurenčnost cestnega in železniškega tovornega prometa, upoštevaje dejavnike, kot sta energija in obdavčitev motornih vozil, spremembe infrastrukture in subvencije. Na podlagi te študije je Akcijska skupina 4 določila skupne ukrepe za izvajanje modalne preusmeritve v alpski regiji.
Kakšne so v okviru prihajajočega proračuna EU možnosti financiranja na področju alpske regije za ustvarjanje bolj zelene, brezogljične in bolj povezane Evrope? O tem vprašanju so med večernim srečanjem AS4 po 9. sestanku EUSALP AS4 6. in 7. novembra v Bruslju razpravljali člani AS4, generalnih direktoratov Move in Regio ter odbor komisije za politiko teritorialne kohezije in proračun EU (COTER).

 

AKCIJSKA SKUPINA 5

Pobude AS5, prikazane na 2. letnem forumu EUSALP v Innsbrucku

Akcijska skupina 5 je bila na 2. letnem forumu EUSALP v Innsbrucku prisotna z razstavnim prostorom, na katerem so predstavili strateške pobude, razvite v okviru AS.
Za izboljšanje soudeležbe javnosti je bil pripravljen interaktivni kviz za preverjanje poznavanja izzivov povezovanja in razpoložljivosti storitev splošnega pomena v celotnem alpskem loku.
Hkrati sta Bavarski deželni državni urad za geodezijo in geoinformatiko ter Tehnična univerza v Münchnu predstavila interaktivno demonstracijo morebitnega projekta 3D krajinskega modela ter prikazala njegov potencial in področja uporabe.
Ob koncu so v sodelovanju z Akcijsko skupino 4 izvedli skupno delavnico na temo čezmejne mobilnosti ter ob tem poudarili razširjenost čezmejnih dnevnih migracij v Alpah in nujnost usmerjanja pozornosti oblikovalcev politik na to področje.
Za dosego tega cilja so bili v sklopu delavnice predstavljeni prvi učinki projekta ARPAF „Čezmejna mobilnost v Alpski regiji“, med strokovnjaki in udeleženci dogodka pa je potekala tudi razprava o obravnavanih temah.

 

AKCIJSKA SKUPINA 6

Akcijska skupina 6 na letnem forumu EUSALP: Raba tal kot osrednja tema

V sklopu 2. letnega foruma EUSALP sta imeli Akcijska skupina 6 (AS6), pod sopredsedovanjem stalnega sekretariata Alpske konvencije, in avstrijska zvezna dežela Koroška priložnost na več načinov predstaviti svoje dejavnosti, razdeljene na tri podsklope. Med Generalno skupščino so predstavniki držav in regij EUSALP sprejeli Izjavo o trajnostni rabi in zaščiti tal, ki jo je pripravila AS6 in jo je s pisno izjavo jeseni podprlo 6 alpskih držav ter 20 regij. Ob tem je razstavni prostor AS6 v Vasi za mreženje poudaril dejavnosti Akcijske skupine na omenjenih področjih. Mnoge obiskovalce so na razstavni prostor privabili tudi študenti mladinskega parlamenta Alpske konvencije in projekt „Nova generacija 2030“ na temo perspektiv mladih kmetovalcev, ki ga je začelo izvajati bavarsko predsedstvo EUSALP leta 2017. Akcijska skupina 6 je bila tudi soorganizatorica dveh uspešnih delavnic. Prvo z Akcijskima skupinama 2 in 3 ter Interreg Alpine Space projektom YOUrALPS o vizijah EUSALP na področjih gospodarstva, narave in kulture, drugo pa z Akcijskimi skupinami 2, 7 in 9 na temo alpskih gozdov.
V foto: razstavni prostor Akcijske skupine 6 v Vasi za mreženje sta obiskala deželni glavar Platter in evropski komisar Hahn

 

AKCIJSKA SKUPINA 7

„Letni forum je priložnost za širitev mreže mest zelene infrastrukture“

Okolju prijazna in zelena infrastruktura v mestih alpske regije: Zvezna dežela Tirolska bo v prihodnje podpirala omrežja mest EU projekta LOS_DAMA! To so potrdili v sredo, 21. novembra 2018 s podpisom namestnice deželnega glavarja, pristojne za okoljsko politiko, Ingrid Felipe, v okviru drugega letnega foruma EUSALP v Innsbrucku. Mesto Innsbruck se je omrežju, ki že združuje Dunaj, Graz in Salzburg, pridružilo že v torek, 20. novembra 2018.
„Tirolska je v tem omrežju „podpornik“. To pomeni, da smo, tako kot druga večja mesta v regiji, opazno pripomogli k pristopu naše deželne prestolnice in vzpostavitvi zelene infrastrukture ter strateškega načrtovanja in uvajanja omrežja mestnih, naravnih in vmesnih okolij. Naj gre za rekreacijske površine za ljudi, živali ali rastline, zagotavljanje prehrane, vode in surovin ali zaščito pred poplavami – v primeru zelene infrastrukture sta gospodarjenje in narava v ravnotežju,“ je namestnica deželnega glavarja Felipe spomnila na že lanskega oktobra podpisano izjavo EUSALP Akcijske skupine 7 „Zelena infrastruktura v Alpah – združevanje moči za naravo, ljudi in gospodarstvo“.

Preberite skupno izjavo alpskih držav in regij

 

AKCIJSKA SKUPINA 8

Kako bo generacija mladih v bodoče izvajala zaščito pred naravnimi nesrečami?

Drugi letni forum je bil odlična priložnost za prikaz Akcijske skupine 8 in učinkov njihovih dejavnosti obiskovalcem, zlasti mladim. Na razstavnem prostoru v Vasi za mreženje, pri stojnici AS8, so se obiskovalci informirali o tekočih projektih in študijah s področja prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja naravnih nesreč ter s pomočjo interaktivne makete spoznali vlogo gozda v preprečevanju padanja skal.
V sklopu delavnice AS8 „Upravljanje tveganj naravnih nesreč v razmerah podnebnih sprememb – nova generacija“ je bil več kot trideset najstnikom zaupan razvoj integriranega zaščitnega koncepta namišljene alpske občine. Problematiko je z navdihujočim govorom o zaščiti pred naravnimi nesrečami v njegovem domačem kraju podrobneje predstavil Anton Mattle, župan kraja Galtür na Tirolskem. Za najstnike je bilo iskanje rešitev težavno, kljub temu pa so vzpostavili učinkovito sodelovanje med prizadetimi deležniki in lokalno politiko. Visoka raven in ustvarjalnost mladih za soočanje s prihodnjimi izzivi v razmerah podnebnih sprememb sta osupila tudi strokovnjake za naravne nesreče.

 

AKCIJSKA SKUPINA 9

Marec 2019: Strateški dogodek o energetski učinkovitosti v podjetjih EUSALP MRS

20. in 21. marca 2019 se bodo v Bolzanu zbrali odločevalci, uradniki, predstavniki poslovnega sveta in raziskovalno-razvojne sfere ter razpravljali, kako v EUSALP strateško promovirati energetsko učinkovitost v podjetjih. Skupaj bodo udejanjili širši okvir politik za podporo doseganja energetske učinkovitosti v podjetjih alpske regije z namenom povečanja konkurenčnosti in trajnostne naravnanosti gospodarstva ter hkratnega ustvarjanja novih priložnosti zelenega gospodarstva.
Dogodek organizira EUSALP Akcijska skupina 9 pod pokroviteljstvom Tirolskega predsedovanja EUSALP 2019. Sodelovanje na dogodku je brezplačno. Potrebna je predhodna rezervacija. Podrobnosti o dogodku bodo objavljene tukaj.

 

NASLEDNJI DOGODKI

DOGODKI EUSALP: ZABELEŽITE DATUME DOGODKOV!