Primary tabs

Newsletter June 2019

June 2019

NOVICE ORGANOV EUSALP

 

EUSALP projekt "Via Francigena" je bil nagrajen v okviru razpisa pri Svetu Evrope

Znotraj razpisa Routes4U je šest kulturnih poti Sveta Evrope bilo nagrajenih s Routes4U subvencijo, da bi izvedli projekte, ki bodo prispevali k makroregionalnim strategijam Evropske unije: za Jadransko-Jonsko regijo (EUSAIR), Alpsko regijo (EUSALP), regijo Baltskega morja (EUSBSR) in za Podonavsko regijo (EUSDR). 
Razlog, zakaj je EUSALP zastopala kulturna pot »Via Francigena« je naslednji: »Vključevala bo lokalno prebivalstvo z namenom varstva in promocije aktivnosti v okviru turistične dejavnosti, kot je označevanje in informacijske table. To sledi delu EUSALP akcijskih skupin 2 »Povečanje gospodarskega potenciala strateških sektorjev« in 6 »Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov«

Odkrijte nagrajene kulturne poti tukaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSEDOVANJE ITALIJE

EUSALP Italijansko predsedstvo predstavlja koledar dogodkov za 2019

Leto italijanskega predsedovanja se je začelo s politično-institucionalno razpravo med uvodnim dogodkom, ki se ga je udeležilo več kot 80 politikov v javni upravi in ob prisotnosti skoraj 400 udeležencev.
Slovesnosti so sledili številni dogodki v okviru koledarja dogodkov in z nadaljnjimi priložnostmi za razpravo in razširjanje makroregionalih tem na celotnem območju.
Naslednje aktivnosti, ki jih bo organiziralo italijansko predsedstvo, bodo potekale 3. in 4. julija 2019 v Palazzo Lombardia v Milanu, »Boostalps 2.0 Krožno gospodarstvo za spodbujanje trajnostne makro regionalne rasti« o krožnem gospodarstvu; 13. julija 2019 »Violine, glasovi Alp«; 21. in 22. septembra 2019 »Konvencija mladih administratorjev območja EUSALP«, z udeležbo mladih administratorjev alpskih območij; 27. septembra 2019 »Konvencija mladih podjetnikov območja EUSALP«.
Koledar dogodkov je na voljo tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCIJSKA SKUPINA 1

V Smeri skupne agende za raziskave & inovacije in RIS3 znotraj makroregionalnih strategij

AS1 organizira 25. junija delavnico z naslovom»RIS3 znotraj makroregionalnih strategij: Vzpostavitev primerjalnega omrežja za učenje od drugih regij«, spremljanje bo možno tudi preko streaminga v živo. Na srečanju želimo razpravljati o tem, katero primerjalno omrežje lahko pomaga snovalcem politik in deležnikom pri izboljšanju njihove inovativnosti in katere sinergije ter medsebojna dopolnjevanja je možno okrepiti znotraj makroregionalnih strategij. Končni cilj so boljše ciljno usmerjene aktivnosti v prihodnosti za področje Raziskav & Inovacij v alpski regiji. Ta dogodek je rezultat prizadevanja AS1 za krepitev sinergij med institucijami, univerzami ter centri za raziskave in inovacije, ki se je začelo z delavnico »Start-upi in prenos tehnologije v inovacijske sisteme jugovzhodne Evrope in alpske regije» (Ljubljana, november 2018), sledil ji je dogodek »Spodbujanje odprtih inovacij v makroregiji EUSALP: izkušnje in izsledki iz alpskih regij» (Innsbruck, November 2018) in srečanje »Kako vzpostaviti uspešen inkubatorski ekosistem na območju Alp? Moč omrežij» (Konstanca, marec 2019).

Ti dogodki še nadalje poudarjajo promocijo skupne agende za Raziskave & Inovacije in skupno S3 strategijo. SLEDITE NAM PREKO STREAMINGA!

 

AKCIJSKA SKUPINA 2

Študija o biogospodarstvu in nove pobude za implementacijo

Nova študija »Študija za pripravo usklajenih subvencijskih shem za razvoj biogospodarstva na območju Alp« (pripravljena v sodelovanju s podskupino o biogospodarstvu znotraj AS2) ponuja pregled o tem, koliko so regije na območju Alp definirale biogospodarstvo kot prednostno nalogo znotraj Strategij pametne specializacije kakor tudi kot vstopne točke za transnacionalno sodelovanje. Študija služi kot prispevek za pripravo usklajenega razpisa (master plan za biogospodarstvo) z namenom krepitve biogospodarstva znotraj transnacionalnih verig dodane vrednosti, kar je eden glavnih ciljev podskupine za biogospodarstvo znotraj AS2.
Znotraj štirih podskupin pri AS2 (biogospodarstvo, digitalna industrija, zdravstveni turizem in les) je v letu 2019 predvidena implementacija šestih novih pobud.
Naslednje srečanje akcijske skupine bo potekalo 9. in 10. julija 2019 v Stuttgartu. Več informacij je na voljo tukaj.

 

AKCIJSKA SKUPINA 3

AS3 predstavlja rezultate projekta TELEPAT

Med dogodkom v Courmayeurju, ki je bil posvečen pametnim vasem, je akcijska skupina 3 predstavila projekt TELEPAT, katerega namen je izboljšanje kakovosti javne uprave avtonomne pokrajine Trento z izboljšanjem človeškega kapitala.
Prednostna območja poseganja in razvojnih aktivnosti so bila identificirana in zbrana v »Strateškem načrtu za načrtovanje in razvoj človeškega kapitala«, kjer so bile identificirane naslednje strateške osi: izboljšanje usklajevanja med delovnimi in osebnimi cilji, zmanjšanje stroškov, analiza »Upravljanje starosti« – tukaj se preučuje vpliv procesa staranja na kakovost delovne izkušnje. Analiza teh vidikov, skupaj z razširitvijo digitalne ponudbe, ki je še posebej zasnovana za mlade, tako za tiste, ki zapuščajo območje, kot za tiste, ki se želijo vrniti, je podala inovativne rešitve za organizacijo »pametnega« dela.
Načrt, ki ga je razvila avtonomna pokrajina Trento, predsedujoča AS3, je sestavljen iz zagotavljanja »programske opreme« za delo AS, ki je povezano s strojno opremo. AS3 daje TELEPAT sistem na voljo vsem drugim javnim upravam in z zamislijo, da bi projekt tudi razširili na zasebni sektor.
Projekt dokazuje, da pametnega dela ne bi smeli obravnavati kot dobrodelni ukrep, ampak kot spodbujevalec inovacij, katerega namen je izzvati organizacijske spremembe zahvaljujoč uvedbi koncepta »spretnosti pri upravljanju«. S pomočjo izobraževalnih tečajev, ki so večinoma zasnovani za ciljno usmerjene skupine in naknadno spremljanje na daljavo, je možno ustvariti kulturo inovacij in izboljšav.

 

AKCIJSKA SKUPINA 4

EUSALP AS4 Krepitev vodenja za mobilnost v alpski regiji

Vključitev regije Provence-Alpes-Côte d’Azur v vodstveni tim pri AS4 je razširilo obseg sodelovanja na področju mobilnosti in je skupino še nadalje bolj uravnotežilo v smeri zahodnega dela Alp. Ta razvoj bo zagotovil dodatni zagon za pripravo novega delovnega načrta za AS4, ki je bil pomembna točka razprave v okviru zadnjih srečanj AS4 marca v Bolzanu in junija v Innsbrucku.
Glavni cilj AS4 obsega spodbujanje intermodalnosti in interoperabilnosti v prometu kakor tudi podpora prehodu iz ceste na železnico. V ta namen AS4 preučuje multi-modalne logistične verige iz in v alpsko regijo s poudarkom na kombiniranem prometu in upravljanju s praznimi kontejnerji. Cilji so optimizacija multi-modalne logistične verige in zmanjšanje ekološkega odtisa blaga v alpski regiji.
AS4 nadaljuje s spodbujanjem in sodelovanjem pri čezregionalnem in interdisciplinarnem sodelovanju vezanem na temo mobilnosti znotraj EUSALP. Zaradi tega je bila AS4 soorganizator konference »Pametne vasi – Skupna perspektiva na osnovi različnih vizij«,, kjer so bile predstavljene inovativne rešitve za zagotavljanje boljših storitev znotraj prometa in mobilnosti.

 

AKCIJSKA SKUPINA 5

Konferenca o pametnih vaseh znotraj AS5 v Courmayeurju 23. in 24. maja 2019

Maja 2019 je Courmayeur postal središče Evrope, zahvaljujoč dogodku pametnih vasi, ki ga je organizirala avtonomna pokrajina doline Aoste in akcijska skupina 5, v sodelovanju z akcijskimi skupinami 3, 4 in 9 v okviru italijanskega predsedovanja EUSALP, kjer so tehnični in politični predstavniki predstavljali inovativne rešitve za zagotavljanje osnovnih storitev in trajnostnega gospodarskega razvoja, da bi ljudje, ki živijo v Alpah, lahko ostali na svojih območjih in bi lahko koristili enake priložnosti kot ljudje, ki živijo v mestih, in da bi tako delovali proti razseljevanju majhnih gorskih vasic.
Razvila se je osrednja vloga pametnih vasi v okviru razvojne strategije za območje Alp in pomen uvajanja fleksibilnega pristopa preko EUSALP v smeri izvajanja lokalnega razvoja in hkratnega sledenja skupnim smernicam: sodelovanje državljanov in vključevanje političnih predstavnikov.
Zahvaljujoč lokalni in globalni tehnologiji, so inovacije in tradicija postali komplementarni ter ustvarjajo priložnosti tako za teritorialne kot človekove potrebe, ustvarjajo nove strokovne spretnosti in nove priložnosti, vključno z uporabo priložnosti na osnovi digitalnih izkušenj.

 

AKCIJSKA SKUPINA 6

Teritorialne znamke v alpski regiji - valorizacija regionalnih in lokalnih agroživilskih proizvodov!

Več kot 80 izvajalcev iz agroživilskega sektorja in strokovnjaki so se srečali 13. maja 2019 v raziskovalnem centru EURAC Research v Bolzano/Bozen (IT) na mednarodni delavnici o »Teritorialne znamke v alpski regiji«, ki jo je organizirala EUSALP akcijska skupina 6, podskupina 2 »V prihodnost usmerjeno kmetijstvo in gozdarstvo«.
Teritorialne znamke so komercialno valorizirani instrumenti, ki spodbujajo podvajanje proizvodov, ki so narejeni na trajnostni način na določenem območju. Krovna organizacija koordinira skupne trženjske aktivnosti, vključuje in navezuje medsebojne stike s posameznimi proizvajalci.
Delavnica je ponudila vpogled v različne načine ustvarjanja uspešnih teritorialnih znamk ter pogojev za ustvarjanje mrež, ki podpirajo takšne procese ter vplivajo na razvoj posameznega območja, kjer je prisotna takšna teritorialna blagovna znamka. Prispevki menedžerjev teritorialnih znamk in strokovnjakov iz celotnega območja Alp ter predstavitve primerov dobrih praks so pokazali potencial razvoja v okviru teritorialnih blagovnih znamk za trajnostno lokalno rast na področju pridelave agroživil v alpski regiji. Po delavnici se je 35 udeležencev udeležilo ekskurzije do dveh konkretnih primerov teritorialnih znamk.

 

AKCIJSKA SKUPINA 7

AS7 povezuje akterje za strateško načrtovanje zelene infrastrukture

Skupna priprava pobud za strateško implementacijo ekološke povezljivosti in zelene infrastrukture je bila »zelena nit« aktivnosti izvedenih v zadnjih tednih. Člani AS7 združujejo znanje, moči in ideje za pripravo konkretnih projektnih predlogov, ki bi jih vložili pri različnih programih, ki podpirajo izvajanje zelene infrastrukture (predvsem INTERREG program Območje Alp, čezmejni programi INTERREG Nemčija/Bavarska-Avstrija in ARPAF II - Sklad za pripravljalne aktivnosti v alpski regiji).
Obravnavani so bili različni vidiki zelene infrastrukture, kot je povezovanje urbanih in pol-urbanih območij, razvoj skupnih konceptov za zeleno infrastrukturo za čezmejne reke, povezovanje gozdarstva za ohranjanje trajnostne proizvodnje lesa in drugo. Številni akterji in sektorji prepoznavajo koncept zelene infrastrukture kot strateško pomembni vidik za prihodnji razvoj in zaščito območja EUSALP in na ta način močno krepijo mandat AS7, ki je zapisan v deklaraciji o alpski zeleni infrastrukturi. Medtem ko se izvajajo konkretni koraki za implementacijo zelene infrastrukture in se mreža članov AS7 ter drugih akterjev širi, člani AS7 trenutno pripravljajo naslednje korake in interaktivno razpravo za nadaljnji razvoj vizije ter delovni načrt.

 

AKCIJSKA SKUPINA 8

Igrivo prenašanje znanja - interaktivna razstava AS8

6. srečanje EUSALP akcijske skupine 8 je potekalo 25. in 26. aprila 2019 na gradu Schloss Seggau v južni Štajerski v Avstriji. Vrhunec tega srečanja je zagotovo bila »Razstava modelov naravnih nevarnosti in orodja za komuniciranje tveganj«, ki je potekala 25. aprila 2019. Skupna delavnica je bila zasnovana na pobudo sodelovanja med EUSALP akcijsko skupino 8 in PLANALP delovno skupino z namenom prenašanja znanja in izmenjave dobrih praks na področju zmanjševanja tveganja naravnih nevarnosti ter prilagajanja na podnebne spremembe na lokalni ravni. Ciljna skupina ni bila omejena samo na mlajše generacije, ampak je vključevala tudi multiplikatorje kot so učitelji in predstavniki medijev, ki lahko razširijo znanje o ravnanju v primeru naravnih nevarnosti, ki so ga pridobili.
Po razstavi so strokovnjaki razpravljali o priporočilih za dogodke v prihodnosti in o komuniciranju o naravnih nevarnostih. Dva glavna zaključka razprave sta: 1) vsealpska delavnica z učitelji bi podprla vzpostavitev mreže in izboljšala komunikacijo o tveganjih ter prenos znanja o naravnih nevarnostih in 2) študija o trenutnem stanju in obstoječih modelih bi bila koristna, da bi lahko pridobili pregled trenutno uporabljenih učnih metodah.

 

AKCIJSKA SKUPINA 9

Akcijska skupina 9 predstavlja mikro električna omrežja na podeželju

Akcijska skupina 9 je sodelovala pri dogodku o pametnih vaseh v Courmayeurju, AURA-EE, so-predsedujoči AS9, je predstavljal mikro električna omrežja na podeželju.
Obnovljivi viri energije so na podeželju obilno prisotni, vendar so električna omrežja šibkejša kot v urbanih območjih. Hkrati se razvijajo energetske skupnosti, ki imajo nove sheme sistemskega upravljanja in obstaja vedno več interesa za mikro omrežja v skupnostih. Novejši razvoj regulativnih okvirjev spodbuja vključevanje državljanov in občin v podjetja za oskrbo iz obnovljivih virov in številna podjetja so v lasti prebivalstva. Mikro električno omrežje lahko definiramo kot skupino potrošnikov, proizvajalcev, sistemov shranjevanja, ki si delijo skupno točko priklopa na glavno omrežje in lahko obratujejo tako s povezavo na glavno omrežje kot v izoliranem načinu.

Mikro električna omrežja imajo več ciljev:

  • Povečanje deleža OVE na podeželju
  • Zmanjšanje stroškov infrastrukture
  • Zmanjšanje izgub elektrike
  • Zagotavljanje storitev za mrežo
  • Zagotavljanje oskrbe v primeru izpadov električne energije
  • Zagotavljanje nižjih stroškov elektrike za lokalne potrošnike

Ko se energetske skupnosti vključijo v delovanje mikro-električnčih omrežij, zakon v Franciji omogoča neposredno prodajo energije med lokalno energetsko oskrbo in lokalnimi porabniki.
Oglejte si video kraja St Julien en Quint, ki se nahaja na jugu Francije!

 

NASLEDNJI DOGODKI

EUSALP DOGODKI: ZABELEŽITE SI DATUM!