Primary tabs

Newsletter August 2017

August 2017

  Generalna skupščina 

Generalna skupščina Strategije EU za Alpsko roregijo, ki je najvišji politični organ, ki usmerja izvajanje strategije, se je sestala 13. februarja 2017, v kraju Rottach-Egern na Bavarskem. Po pregledu vseh dejavnosti in dosežkov slovenskega predsedovanja EUSALP v letu 2016, je bilo predsedovanje EUSALP uradno predano Bavarski. Na tem srečanju je Generalna skupščina sprejela tudi skupno izjavo, ki izpostavlja politične prednostne naloge in delovni program bavarskega predsedovanja.

Izvršilni odbor

Izvršilni odbor Strategije EU za Alpsko roregijo je 14. in 15. februarja 2017 zasedal v okviru bavarskega predsedovanja. Člani Izvršilnega odbora so med drugim razpravljali tudi o komunikacijski strategiji EUSALP in postavili izhodišča sistema za interno poročanje in spremljanje projektov, ki se bodo izvajali v okviru EUSALP.

 

bavarsko predsedovanje

Bavarsko predsedovanje je kot ključno prednostno nalogo v okviru slogana “Strategija EU za Alpsko regijo – skupni ukrep v korist makroregije” določilo obveščanje in vključevanje deležnikov v izvajanje strategije. Bilten, ki je na voljo, je pomemben korak v smeri teh prizadevanj in bo pripomogel k izgradnji vključujoče in k državljanom usmerjene Alpske makroregije. Z namenom nadaljevanja tovrstnega dialoga, bo bavarsko predsedovanje v okviru letnega foruma EUSALP, 23. in 24. novembra 2017, gostilo tudi Forum državljanov. Ta bo deležnikom in javnosti ponudil številne informacije ter  možnosti neposrednega sodelovanja s pristojnimi nosilci političnih odločitev.
Druga ključna prednostna naloga bavarskega predsedovanja je usmerjena v izboljšanje možnosti financiranja projektov z vključevanjem makro-regionalnih strategij v politični okvir EU po letu 2020. EUSALP in drugim makroregionalnim strategijam namreč primanjkujejo ustrezni finančni viri. Zato je Bavarska prevzela pobudo pri oblikovanju političnega soglasja, ki bi v prihodnje omogočalo zagotavljanje več finančnih možnosti za izvajanje makroregionalnih strategij.  pisno pobudo  podpira 14 članic EUSALP in “Skupina prijateljev predsedstva EUSALP” v Evropskem parlamentu.
Bavarsko predsedstvo se zahvaljuje vsem članom akcijskih skupin za njihovo aktivno podporo in vsem želi prijetno branje!

AKTIVNOSTI DELOVNIH SKUPIN

AKCIJSKA SKUPINA 1 

Aktivnosti in projekti v teku

Akcijska skupina 1, ki jo sestavlja 18 članov iz 6 držav - Italije, Slovenije, Avstrije, Nemčije, Švice in Francije, se posveča razvoju učinkovitega inovacijskega ekosistema v Alpski makroregiji.
Akcijska skupina 1 razvija platformo znanja EUSALP (Platform of Knowledge - PoK), skupno tehnološko platformo za upravljanje in spremljanje, ki bo namenjena političnim odločevalcem, javnim institucijam in javnosti. Platforma znanja bo nudila: interaktivni zemljevid 2D/3D, ki bo na razpolago univerzam, raziskovalnim središčem, podjetjem in vladnim institucijam s področja raziskav in razvoja; virtualno sejno sobo, ki bo namenjena bolj fleksibilni ter časovno in stroškovno učinkovitejši organizaciji srečanj; platformo eUčenje, namenjeno širjenju predavanj in seminarjev; orodje za zaznavanje (urban sensing), ki bo s pomočjo socialnih omrežij spremljalo teme, ki so aktualne za Alpsko makroregijo; in pregled programov ter razpisov s področja raziskav in inovacij.
AS 1 je pričela tudi s projektom RE-SEARCH ALPS, katerega namen je razvoj tehnološkega orodja za iskanje in kartiranje laboratorijev in raziskovalnih centrov v Alpski makroregiji (v podporo projektu lahko izpolnite vprašalnik:  http://bit.ly/RAproject). Za dodatne informacije pišite Akcijski skupini 1 (eusalp.ag1@alpine-region.eu)

 

 

Akcijska skupina 2

Aktivnosti podskupin in projekti v teku

Podskupine akcijske skupine 2 so bila aktivne vse od zadnjega srečanja v februarju 2017. Podskupina za zdravje in turizem se je srečala 20. marca v San Remu in 12. junija v Münchnu. Na teh srečanjih smo zbirali zamisli za morebitni skupni projekt za ovrednotenje koristi, ki jih zdravju prinaša alpski turizem. Podskupina za bio-ekonomijo se je srečala ob zasedanju 2, med forumom akcijske skupine, in trenutno dela na projektu za razvoj čezmejnih vrednostih verig bio industrije v Alpah. Podskupina za les se je 7. februarja 2017 srečala v Ostfildernu in pričela z delom na razvoju političnih ukrepov, ki bi spodbudili uporabo lesa v stavbarstvu. Pri tem so ključne raziskave in inovacije.
Akcijska skupina 2 je objavila krajšo predstavitveno brošuro z naslovom »Dodana vrednost Strategije EU za Alpsko makroregijo (EUSALP)«, ki bo namenjena obveščanju  podjetij in strokovnjakov Alpske makroregije ter širše javnosti glede EUSALP in dejavnosti akcijske skupine 2. Naslednje srečanje Akcijske skupine bo 26. in 27. septembra 2017. Več informacij bo na voljo kmalu.

 

Akcijska skupina 3

Ne spreglejte 1. foruma akcijske skupine 3 o dualnem izobraževanju v Alpski regiji, ki bo potekal 9. oktobra 2017 v San Michele all’Adige. 

 Akcijska skupina 3 pokriva področje izobraževanja, usposabljanja in trga dela. Alpska regija je bogata z izkušnjami na področju dualnega izobraževanja, zlasti poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Priznavanje usposobljenosti je eno ključnih vprašanj, ki vodijo do vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij v prihodnje.
Kako delati skupaj na teh vprašanjih, kako vključiti najpomembnejše deležnike tega področja na območju EUSALP? Prvi forum o dualnem izobraževanju v Alpski makroregiji bo dal besedo predstavnikom politike, javne uprave, izobraževanja in poslovnega sveta z namenom izmenjave izkušenj, dobrih praks, mreženja ter oblikovanja prihodnjih projektnih predlogov.
Prvi forum o dualnem izobraževanju v Alpski makroregiji bo organiziran v sodelovanju z EZTS Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Dopoldanski termin foruma bo namenjen obravnavi te tematike na območju Evroregije, v popoldanskem delu pa bomo obravnavo razširili na območje celotne Alpske makroregije. Ta dogodek je prva javna aktivnost EUSALP akcijske skupine 3. 10. oktobra 2017 bosta potekala 1. delavnica MountErasmus in forum v kraju San Michele all'Adige. Cilj delavniceje ustvariti močno mrežo izobraževalnih institucij na področju kmetijstva in alpskega gospodarstva.
Forum in delavnica MountErasmus bosta potekala v okviru projekta AlpGov, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Programa Interreg Območje Alp.
 

 

AKCIJSKA SKUPINA 4

Pregled dejavnikov, ki vplivajo na nastajanje zunanjih stroškov

Akcijska skupina 4 se je do sedaj sestala petkrat in v tem času razvila obsežen delovni program, ki se osredotoča na deset pobud v okviru treh prednostnih tem: (i) izvajanje politike modalne preusmeritve s poudarkom na sistemih cestninjenja; (ii) infrastruktura za trajnostni prevoz; (iii) povezovanje sistemov javnega prevoza.
Usklajene politike modalne preusmeritve v Alpski makroregiji temeljijo na skupnem razumevanju, da se zaradi tovornega in potniškega prometa, Alpe soočajo z nesorazmernimi pritiski na okolje. Strokovne podlage za oceno zunanjih stroškov v gorskih območjih, ki predstavljajo temeljna izhodišča za izdelavo instrumentov skupne politike, kot je skupni plačilni sistem, že dalj časa niso bile posodobljene. Zato je vodstvo akcijske skupine 4. maja 2017 naročilo študijo za pripravo najnovejših ocen zunanjih stroškov prometa v gorskih območjih. Ta pobuda omogoča pripravo ključnih strokovnih podlag za izboljšano koordinacijo in oblikovanje političnih ukrepov v podporo intermodalnosti. V izogib podvajanju in z namenom ustvarjanja sinergij,  to dejavnost koordinira  delovna skupina Alpske konvencije  za promet. Ta je svoj pristop s poudarkom na zračnem in zvočnem onesnaževanju predstavila na 4. srečanju akcijske skupine 4, 14. februarja 2017, v Garmisch-Partenkirchnu.
Analiza EUSALP Aakcijske skupine 4 se bo osredotočala na vse elemente zunanjih stroškov v hribovitih območjih. Glavne ugotovitve bodo predstavljene na 2.konferenci EUSALP Akcijske skupine 4 o mobilnosti, ki  bo 25. oktobra 2017 v Bolzanu.

 

 

AKCIJSKa SKUPINa 5

Tekoče aktivnosti

V skladu z načrtom dela, so trenutne aktivnosti akcijske skupine 5 osredotočene na pripravo dveh strateških projektov. Cilj prvega je s promocijo koncepta "pametne vasi" spremeniti trend odseljevanja prebivalstva iz ruralnih območij. Cilj drugega projekta pa je vzpostavitev hrbtenične optične povezave, ki bi okrepila kakovost IKT na alpskem območju. Prva projektna pobuda je bila že predložena kot izraz interesa (EoI) na prvi stopnji tretjega javnega razpisa za oddajo projektnih idej na transnacionalnem programu sodelovanja Interreg Območje Alp. Partnerstvo tega projekta sestavljajo prijavitelji iz celotnega alpskega loka. Specifični cilji projekta so izboljšati osnovne pogoje za inovacije v alpskem prostoru z namenom doseganja konkretnih razvojnih potreb, ki jih imajo ljudje, ki živijo v gorah. Na drugi strani bo projekt hrbtenične povezave optičnega omrežja omogočil uskladitev infrastrukturne zmogljivosti IKT glede digitalnih izmenjav in komunikacij na alpskem območju s potrebami prebivalstva tega območja. Ta projektna ideja je bila glavna tema razprave na zadnjem srečanju podskupine 1 akcijske skupine 5 o povezljivosti, ki je potekalo 29. junija 2017 v Lanslebourg-Mont-Cenis.

 

AKCIJSKa SKUPINa 6

Srečanje EUSALP Akcijske skupine 6

3. srečanje EUSALP akcijske skupine 6 je potekalo 8. in 9. junija 2017 v Pörtschach am Wörtersee na Koroškem. Po kratki plenarni seji o najnovejših napredkih EUSALP, so se predstavniki ministrstev in regionalnih vlad sestali s civilno družbo in strokovnjaki s področja raziskav. Razpravljali so o nadaljnjih korakih pri razvoju treh glavnih podtem akcijske skupine: (i) prostorski razvoj in varstvo tal, (ii) v prihodnost usmerjeno kmetovanje in gozdarstvo ter (iii) integrirano in trajnostno upravljanje z vodami. Plodna razprava in aktivna izmenjava mnenj med deležniki sta omogočili pomemben napredek pri doseganju zastavljenega delovnega načrta akcijske skupine 6. Pomembne prispevke v smeri sodelovanja so podali predstavnik Programa Interreg Območje Alp in projektni partnerji projektov, ki se izvajajo v okviru tega programa (Links4Soils, SPARE, AlpFoodway in AlpES). Naslednje srečanje akcijske skupine 6 bo januarja 2018 v Bolzanu, po mednarodnem dogodku mreženja, ki ga organizirajo akcijska skupina 6, akcijska skupina 5 in plattforma Dežele Južne Tirolske. Več informacij o dogodku bo  na voljo kmalu.

 

AKCIJSKa SKUPINa 7

V smeri vzpostavitve regije kot modela ekološke povezanost

“Zelena alpska matrica  za življenje, ki jo oblikujejo in z njo čezmejno upravljajo upravni organi v tesnem sodelovanju vseh pomembnih sektorjev”, je opis, ki na kratko predstavlja vizijo akcijske skupine 7. Leta 2017 je bavarsko predsedstvo EUSALP, v strateškem partnerstvu z alpskimi metropolami, zeleno infrastrukturo umestilo na politično agendo s povabilom na ministrsko konferenco, ki bo potekala 2. oktobra 2017 v Münchnu. Predstavniki različnih ravni - evropske, državne, regionalne in občinske - bodo skupaj postavili mejnike na področju politike, da postane Alpska regija model za razvoj zelene infrastrukture in da spodbudijo nastanek mreže alpskih mest. To politično srečanje so pripravili partnerji iz projekta LOS_DAMA! (Program Interreg Območje Alp), člani akcijske skupine 7 in drugi udeleženci delavnice, ki je potekala od  31. maja do 1. junija 2017 v Münchnu.
Akcijska skupina 7 se osredotoča na razvoj ekološke povezanosti, s katero želi okrepiti, izboljšati in obnoviti biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve. S široko zastopanostjo članov iz alpskih držav in regij, kot tudi svetovalcev iz različnih institucij in področij, Aakcijska skupina 7 gradi vključujoč dialog deležnikov iz različnih sektorjev.

AKCIJSKa SKUPINa 8

3. srečanje EUSALP Akcijske skupine 8

Tretje srečanje EUSALP akcijske skupine 8 je na povabilo bavarskega Ministrstva za okolje in varstvo potrošnikov, potekalo15. in 16. marca 2017, na Okoljski raziskovalni postaji Schneefernerhaus. Po otvoritveni seji, namenjeni organizacijskim in informativnim zadevam, je sledil vsebinski del akcijske skupine 8. Predstavitvi številnih projektov in pobud na področju prilagajanja podnebnim spremembam, je sledila delavnica na temo upravljanja tveganj, ki jo je vodil zunanji strokovnjak Tehnične univerze iz Dunaja. Poleg skupnih izzivov in upravljanja s tveganji je bil cilj delavnice tudi poskus poglobljene analize obstoječih procesov. Sprejet je bil dogovor glede načrta aktivnosti za obdobje do naslednjega srečanja Akcijske skupine 8, ki bo 19. septembra 2017 v Innsbrucku.

 

AKCIJSKa SKUPINa 9

Simpozij trajnostne gradnje v oktobru v Garmisch-Partenkirchnu in 4. srečanje akcijske skupine 9 - 25. oktobra 2017 

Konkreten ukrep bavarskega predsedovanja 2017 je bilo naročilo za izdelavo študije o skupnih okolijskih vplivih in energetskem ravnotežju alpskih gradbenih materialov. Rezultat študije bo predstavljen na mednarodnem simpoziju o “Trajnostni gradnji v alpskem prostoru”, ki bo potekal 25. oktobra 2017 v Garmisch-Partenkirchnu. Simpozij prispeva k cilju akcijske skupine 9, t. j. podpreti “Okolju prijaznejšo alpsko infrastrukturo”, ki podpira aktivnosti za bolj trajnostno naravnan in energetsko učinkovit stavbni fond. Simpozij bo zajemal vsebine in informacije glede trajnostne gradnje, shem financiranja, ocene zelene energije in postopkov recikliranja v alpskem prostoru. Simpozij bosta dopolnili delavnica o ključnih kazalcih uspešnosti, ki jo organizira mreža CESBA Alps, ter 4. srečanje akcijske skupine 9.
Dodatne informacije  http://www.bayern-innovativ.de/eusalp2017