Primary tabs

Newsletter December 2017

December 2017

NOVICE ORGANOV EUSALP

SESTANEK GENERALNE SKUPŠČIN0E – 23. NOVEMBER 2017, MÜNCHEN

Generalna skupščina, organ, ki usmerja izvajanje Strategije EU za Alpsko regijo, je obravnavala glavne dosežke v letu bavarskega predsedovanja in sprejela skupno izjavo, ki navaja prednostna področja izvajanja delovnih načrtov akcijskih skupin, se zavzela za ciljno uporabo razpoložljivih pravnih in finančnih instrumentov in pozdravila močno podporo Evropskega parlamenta in Evropske komisije.

SESTANEK IZVRŠILNEGA ODBORA EUSALP – 22. NOVEMBER 2017, MÜNCHEN

Izvršilni odbor EUSALP se je sestal 22. novembra 2017 v Münchnu z namenom priprave letnega foruma EUSALP in odločanja o izbiri prijavljenih projektov za financiranje Sklada za pripravljalne ukrepe Alpske regije (Alpine Region Preparatory Action Fund – ARPAF) na podlagi zadnjega razpisa.

PRVI LETNI FORUM STRATEGIJE EU ZA ALPSKO MAKROREGIJO – 23.–24. NOVEMBER 2017, MÜNCHEN

Prvi letni forum Strategije EU za Alpsko regijo je zaznamoval zaključek bavarskega predsedovanja EUSALP in je hkrati pomenil vrhunec le-tega. Njegov namen je bil oceniti delo v letu 2017, predstaviti rezultate širši javnosti in posameznikom, ter uporabiti zagon ob prehodu iz preteklega v prihodnji večletni finančni okvir EU in utreti poti za prihodnji razvoj najmlajše od štirih makroregionalnih strategij EU. V navdihujočih prostorih podjetja BMW Welt se je zbrala pestra skupina skoraj 600 predstavnikov iz politike, uprave, akademske sfere, zainteresiranih deležnikov, civilne družbe in posameznikov. Forum je vključeval pregled dejavnosti v obdobju bavarskega predsedovanja EUSALP v okviru trojnega predsedovanja Slovenije-Bavarske-Tirolske in 10 delavnic, od katerih sta bili dve namenjeni boljšemu vključevanju makroregionalnih strategij v politiko EU po letu 2020, ostalih osem pa delovnim področjem akcijskih skupin, ki ne zgolj prikazujejo trenutno stanje dejavnosti v njih, ampak tudi spodbujajo sodelovanje (dveh in več) akcijskih skupin. Ob tem se se na Konferenci mladih iz Alpske regije »Youth for EUSALP« oblikovala konkretna priporočila za prihodnje vključevanje mladih v procese oblikovanja politik, državljani in zainteresirani deležniki pa so se lahko na javno dostopni interaktivni razstavi o Strategiji EU za Alpsko regijo informirali o strategiji oziroma prispevali k njenemu oblikovanju. Program foruma je vključeval tudi podelitev nagrad nagrajencem fotografskega natečaja »usandthealps«, dodelitev financiranj Sklada za pripravljalne ukrepe Alpske regije (ARPAF) in »Pogovor med državljani«, ki ga je gostila Evropska komisija.

AKCIJSKA SKUPINA 1

Raziskave, inovacije in povezovanje v Alpski regiji: Akcijska skupina 1 se sreča z zainteresirano javnostjo

Na prvem letnem forumu strategije EU za Alpsko regijo, je akcijska skupina 1, ki jo je vodila prof. Anna Giorgi, izvedla delavnico o trenutnih dejavnostih na področjih raziskav, inovacij in povezovanja.

Delavnica akcijske skupine 1 je bila rezultat trdnega sodelovanja med vsemi člani akcijske skupine in prvi pomemben korak k spodbujanju mednarodnega povezovanja. Vsi člani akcijske skupine 1 so predlagali strateške projekte, ki so jih predstavili zainteresiranim članom EUSALP kot primere dobre prakse, ki so primerne za izvajanje v celotni Alpski regiji. Devet govornikov je razpravljalo o: platformi znanja (PoK), ki bo kmalu na voljo; raziskovalnih laboratorijih na področju Alp (RE-SEARCH ALPS), projektu kartiranja raziskovalnih centrov in laboratorijev na področju EUSALP; in MOREAlps, raziskovalnem in izobraževalnem projektu s področja regionalnih razvojnih politik v okviru strategije EUSALP. Dejavnosti akcijske skupine 1 se osredotočajo tudi na vprašanja, ki vplivajo na celotno regijo, kot so podnebne spremembe, ki jih obravnava bavarski projekt Alpsko daljinsko zaznavanje naravnih nesreč, ki so posledica podnebnih sprememb (AlpSense). Predstavljene so bile tudi dejavnosti skupine s področja kartiranja orodij za financiranje izvedbe raziskav in inovacij na evropski, nacionalni in regionalni ravni in projekti Alpine Space ki so posebnega pomena za akcijsko skupino 1: SCALE (up) ALPS, Links4Soils in Greencycle. Ob koncu so predstavili primer čezmejnega sodelovanja na področju znanosti in raziskav na področju Alp Mednarodno univerzo z Bodenskega jezera.

Vas zanimajo raziskave in inovacije? Stopite v stik z nami!

AKCIJSKA SKUPINA 2

Izkoriščanje gospodarskega potenciala strateških panog v Alpski regiji: izvajanje dejavnosti akcijske skupine 2 v letu 2018

Splošni cilj akcijske skupine 2 je povečanje gospodarskega potenciala strateških panog. Dodana vrednost zajema boljšo izrabo specifičnih alpskih virov in razvoj potenciala v opredeljenih strateških panogah s posebnim poudarkom na razvojnih priložnostih malih in srednjih podjetij v Alpski regiji. Na letnem forumu v Münchnu so izvedli dve delavnici. Prvo so izvedli skupaj z akcijsko skupino 6 o »Vzpostavitvi bioloških vrednostnih verig in oblikovanju prihodnosti na tradicionalnih področjih gospodarjenja«. Na drugi delavnici so obravnavali »Območje Alp kot globalno privlačen kraj za promocijo zdravja«. Obe delavnici sta razkrili velike potenciale za sodelovanje v Alpski regiji in predlagali konkretne primere in pobude za prihodnost.

V letu 2018 se načrtujejo nove pobude:

  • Zdravstveni turizem v Alpah – pozicioniranje Alpske regije kot globalno privlačnega prostora za promocijo zdravja.
  • Alpska lesena gradnja – inovacije za spodbujanje trajnostnega in krožnega gospodarstva v alpski gozdni vrednostni verigi in večje uporabe lesenih konstrukcij v Alpski regiji.
  • Alpska bioekonomija – prenos načel krožnega gospodarstva kmetom v podeželskih alpskih področjih za doseganje trajnostne rasti in organiziranje delavnic o podjetniških odkritjih v bioekonomiji.

Naslednje srečanje akcijske skupine 2 bo 1. februarja 2018 v Lyonu.

AKCIJSKA SKUPINA 3

Dejavno leto 2018 s poudarkom na dualnem izobraževanju in vključevanju migrantov na trg dela

Prvi forum o dualnem izobraževanju, ki se je odvijal lanskega oktobra v Trentinu, je pomenil začetek sodelovanja na področju dualnega izobraževanja na ravni EUSALP. Izpostavljeno je bilo vprašanje skupnega referenčnega okvira v Alpski regiji. Celotni sistem potrebuje več vključevanja, zahteve po močnejšem vključevanju podjetij in premoščanje vrzeli med različnimi akterji. Osredotočiti se je treba zlasti na področja, kot so certificiranje kompetenc, vzajemno priznavanje nazivov in izboljšanje mobilnosti osebja in trenerjev. Na to temo bo akcijska skupina 3 skupaj s tirolskim predsedovanjem v letu 2018 organizirala drugi forum o dualnem izobraževanju, na katerem bo predstavljen akcijski načrt o dualnem izobraževanju v desetih točkah z namenom izboljšanja različnih vidikov dualnega izobraževanja.

Podjetje Cipra Lab je jeseni letos v sodelovanju z akcijsko skupino 3 EUSALP v okviru projekta Alpine Space »PlurAlps« začelo s podeljevanjem Alpske nagrade za pluralnost 2018 – povečanje zmogljivosti za pluralen alpski prostor. S tem nagrajuje pobude in projekte, ki podpirajo integracijo in socialno raznolikost v Alpski regiji. Izbira integracijskih ukrepov ali projektov bo potekala v začetku leta 2018 in bo predstavljena v Torinu na polletni konferenci PlurAlps maja 2018, nagrada pa bo podeljena v okviru tirolskega predsedovanja.

AKCIJSKA SKUPINA 4

Ozaveščanje o kritičnih točkah na področju transporta in mobilnosti

Posebne geografske značilnosti Alp predstavljajo oviro na področju povezovanja, dostopnosti in prometne infrastrukture. Z namenom ozaveščanja o tem področju je akcijska skupina 4 razvila Pregled kritičnih točk na področju prometa in mobilnosti, ki je bil prvič predstavljen na letnem forumu EUSALP. Namen tega pregleda je opredelitev glavnih izzivov in kritičnih točk na področju prometa in mobilnosti v povezavi z okoljem, gospodarjenjem in družbo v Alpski regiji ter jih predstaviti s konkretnimi primeri članov akcijske skupine 4. Informativna brošura omogoča dodatne informacije o devetih opredeljenih kritičnih točkah in prikaz primerov na interaktivnem zemljevidu. Ob tem je akcijska skupina 4 organizirala delavnico na temo izboljšanja čezmejne povezljivosti v potniškem prometu, kar zahteva optimizacijo in uskladitev potniških informacijskih sistemov med vsemi regijami in državami. K razvoju projektnega predloga akcijske skupine 4 za promocijo modalne preusmeritve s povezovanjem potniških informacijskih sistemov v Alpski regiji so s svojimi izkušnjami prispevali predstavniki bavarskega ministrstva za notranje zadeve, gradbeništvo in promet, SBB (švicarskih železnic), Austria Tech, DELFI e.V. in fundacija Dolomiti UNESCO.

AKCIJSKA SKUPINA 5

Razvoj strateških pobud akcijske skupine 5 v projekte sodelovanja

Prva uresničena strateška pobuda akcijske skupine 5, program Alpski prostor (Alpine Space) projekt Pametne vasi, ki se osredotoča na prenos zasnove Pametnih mest na podeželska območja, je bil nedavno potrjen odobren za prehod na drugi korak ocenjevanja tretjega poziva za zbiranje predlogov programa. Na letnem forumu EUSALP novembra v Münchnu, kjer je akcijska skupina 5 v sodelovanju s Tehnično univerzo iz Münchna in Agencijo za varovanje okolja dežele Piemont organizirala skupno razstavo o 3D krajinskemu modelu, so na skupni delavnici akcijskih skupin 3, 5 in 9 izvedli multidisciplinarno študijo te zasnove.

Tretja pobuda, ki jo je izvedla akcijska skupina 4 in se osredotoča na čezmejno mobilnost, bo financirana s strani Sklada za pripravljalne ukrepe Alpske regije in si bo prizadevala za uporabo digitalnih rešitev za izboljšanje čezmejne mobilnosti in upravljanje infrastrukture ter čezmejnega potniškega prometa.

31. oktobra je bilo izvedeno drugo srečanje podskupine 1, na katerem so razpravljali o izvedbi študije izvedljivosti, ki bi opredelila trenutno stanje in interes zainteresiranih deležnikov na področju povezljivosti z vidika izvedbe mednarodnega Alpskega hrbteničnega omrežja.

http://www.alpine-space.eu/news-details/1758

AKCIJSKA SKUPINA 6

Akcijska skupina 6 na letnem forumu EUSALP: Interaktivne izmenjave in odobritev projektov

Akcijska skupina 6, ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in avstrijska zvezna dežela Koroška, je v sodelovanju z Akcijsko skupino 2 organizirala delavnico na temo »Vzpostavitev bioloških vrednostnih verig in oblikovanje prihodnosti na tradicionalnih področjih gospodarjenja«. Delavnica je na primerih izvedenih projektov prikazala uporabnost vzpostavljanja bioloških vrednostnih verig v Alpski regiji.

Akcijska skupina 6 je na svojem razstavnem prostoru prikazala dejavnosti v treh podsklopih prostorskega načrtovanja in ohranjanja tal, v prihodnost usmerjenega kmetijstva in gozdarstva ter integriranega in trajnostnega gospodarjenja z vodami. Mnoge obiskovalce sta na razstavni prostor akcijske skupine 6 privabila projekta »Next Generation 2030« o mladinskem in gorskem kmetovanju, katerega pobudnik je bilo bavarsko predsedovanje, ter projekt »PureAlps« o težko razgradljivih onesnaževalih iz ozračja na območju Alpske regije.

Na letnem forumu EUSALP so objavili, da sta bila dva projekta akcijske skupine 6, naslovljena na Sklad za pripravljalne ukrepe Alpske regije (ARPAF), odobrena za financiranje: Projekt CirculAlps s področja krožnega gospodarstva, ki je bil pripravljen v sodelovanju z akcijsko skupino 2, in projekt Alpjobs, ki obravnava demografske spremembe, in je bil pripravljen v sodelovanju z akcijsko skupino 3.

AKCIJSKI SKUPINI 7 IN 8

Delujmo lokalno – Zelena infrastruktura se prilagaja podnebnim spremembam

V sklopu uveljavljanja politične izjave o Alpski zeleni infrastrukturi, ki jo je 2. oktobra 2017 sprejelo 27 alpskih držav in regij, ter kot nadaljevanje srečanja Gorski gozdovi, ki se je odvijalo septembra 2017, sta akcijski skupini 7 in 8 na letnem forumu EUSALP organizirali delavnico o najprimernejši uporabi lokalno razpoložljivih orodij za dosego strateških ciljev. Strokovnjaki in drugi zainteresirani udeleženci so razpravljali o sinergijah na področju gorskih gozdov in njihovi vlogi zaščitnih gozdov kot zelene infrastrukture, sredstvih za preživljanje lokalnih skupnosti in drugih vprašanjih. Sodelovali so predsedujoči Peter Mayer (Avstrijski raziskovalni center za gozdove) in glavni govorci Jörg Ewald (Univerza uporabnih znanosti Weihenstephan-Triesdorf), Gian Antonio Battistel (v imenu EUSALP akcijske skupine 7, Trentino), Sebastian Klinger (Bavarski državni gozdovi) in Ethelbert Babl (Agencija za prehrano, kmetijstvo in gozdarstvo, Kempten). Razprava med udeleženci je osvetlila potencial razvojnih pristopov s strani lokalnih skupnosti, na primer LEADER, program EU. Kot nadaljevanje je v letu 2018 predvidena izvedba skupne delavnice udeležencev projektov LEADER in EUSALP. Rezultati in več informacij so na voljo tukaj.

AKCIJSKA SKUPINA 9

Začetek delovanja energetske opazovalnice EUSALP v letu 2018

Geografske in strukturne značilnosti Alpske regije razkrivajo številne potenciale, s katerimi bi Alpska regija lahko postala vzorčna regija za učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih energetskih virov. Zanesljivi podatki o proizvodnji in porabi energije so pomembno izhodišče, na podlagi katerega odločevalci oblikujejo, uveljavljajo in preverjajo učinkovitost energetskih politik in ukrepov. Na makroregionalni ravni so podatki o proizvodnji in porabi energije podpora oblikovanju dolgoročne trajnostne in čezmejne energetske strategije za Alpsko regijo. »Energetska opazovalnica EUSALP« sledi tej utemeljitvi. Namen opazovalnice je prikaz trenutnega stanja proizvodnje in porabe energije v Alpski regiji ter opredelitev trendov makroregionalnega razvoja. Namenjena je zagotavljanju pomoči tistim regijam v Alpski regiji, ki sistematično še ne zbirajo in ne vrednotijo lokalnih podatkov o proizvodnji in porabi energije. Tirolsko predsedovanje EUSALP v letu 2018 bo podpiralo vzpostavitev kompetenčnega omrežja kot prvega konkretnega koraka k uveljavitvi tega procesa. Na podlagi že obstoječega regionalnega sodelovanja in opazovalnic v Alpski regiji bo kompetenčno omrežje pripravilo niz delavnic, na katerih bodo opredelili pogoje in področja delovanja »Energetske opazovalnice EUSALP«.

NOVI VIRI FINANCIRANJA

Sklad za pripravljalne ukrepe Alpske regije: prvih pet izbranih projektov

Od začetka izvajanja strategije so tako akcijske skupine kot izvršilni odbor opredelili vrsto področij, na katerih je za dosego zastavljenih ciljev potrebno razširjeno in poglobljeno raziskovanje. V podporo temu je Evropski parlament sprejel pobudo za dodelitev 2 milijonov EUR v proračun za leto 2017 in pooblastil Evropsko komisijo za izvedbo tega pripravljalnega ukrepa.

Evropska komisija je sredstva v ta namen dodelila avstrijski zvezni deželi Salzburg, ki je organizirala izvedbo procesa in – po posvetovanju z Izvršilnim odborom – pozvala akcijske skupine k prijavi projektov. Izvršilni odbor je v prvem krogu izbral pet projektov, letni forum pa je bila odlična priložnost za njihovo predstavitev:

CirculAlps: Inovacije za spodbujanje trajnostnega in krožnega gospodarstva v alpski gozdni vrednostni verigi

TRANSALP: Prenos načel krožnega gospodarstva kmetom v podeželskih alpskih področjih za doseganje trajnostne rasti

ALPJOBS: Ocena bodočih delovnih mest v odročnih alpskih predelih

HEALPS: Zdravstveni turizem v Alpah – Pozicioniranje Alpske regije kot globalno privlačnega prostora za promocijo zdravja

CrossBorder: Čezmejna mobilnost v Alpski regiji

Več informacij najdete na spletni strani: www.alpine-region.eu

NASLEDNJI DOGODKI

DOGODKI EUSALP V LETU 2018: ZABELEŽITE DATUME DOGODKOV!